Java – Inheritance

Inheritance (kế thừa) trong Java là một khái niệm cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng. Kế thừa được sử dụng khi chúng ta có quan hệ is-a giữu các object. Nó cho phép chúng ta mang…

Read More »

Java – Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng để chạy một khối câu lệnh liên tục cho đến khi điều kiện đã cho là true. Vòng lặp while là vòng lặp được kiểm soát đầu vào, điều kiện while được…

Read More »

Java – Composition

Composition trong Java là kỹ thuật thiết kế để thực thi các mối quan hệ has-a trong các class. Chúng ta có thể sử dụng Java Inheritance hoặc hoặc Object composition trong Java để sử dụng lại code….

Read More »

Java – Vòng lặp for

Vòng lặp trong Java được sử dụng để lặp một loạt các giá trị. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp một mảng, một list, hay một set..vv.. trong Java. Vòng lặp for Có…

Read More »

Java – StringBuffer

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về StringBuffer trong ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về constructor của Java, và các phương thức. StringBuffer class trong…

Read More »

Java – Autoboxing và Unboxing

Autoboxing được giới thiệu từ Java 1.5. Autoboxing và Unboxing là một cách thuận tiện cho việc chuyển đổi các kiểu dữ liệu cơ bản sang các class Java wrapper tương ứng và ngược lại Autoboxing Autoboxing trong…

Read More »

Copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại. Đôi khi bạn có thể cần thực copy các file từ docker container sang máy…

Read More »

Java – Number

Trong Java, chúng ta phần lớn là sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng Java cũng cung cấp một wrapper class nằm dưới abstract class của number trong package java.lang, có 6 class nằm dưới class…

Read More »

Java – Null

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều được tăng tính chặt chẽ với null. Trong Java, không hợp lệ là java.lang.NullPointerException.  Vì nó là một class trong gói java.lang. Nó được gọi khi chúng ta thực hiện…

Read More »

Java – Jar file

Jar (Java Archive) là một bản ghi đóng gói theo thứ tự thường được sử dụng để gộp nhiều bản ghi của Java class, metadata – các thông tin mô tả về dữ liệu liên quan và các…

Read More »