Month: June 2019

Java – Truyền theo giá trị và không truyền theo tham chiếu

Một trong những nhầm lẫn trong ngôn ngữ lập trình Java là liệu Java được truyền theo giá trị hay truyền theo tham chiếu. Nhưng trước tiên chúng ta cũng cần hiểu nghĩa của truyền theo giá trị…

Read More »

Java – Heap Space và Stack

Java Heap Space được sử dụng bởi Java Runtime để cấp phát bộ nhớ cho các object và các class của JRE. Bất cứ khi nào chúng ta tạo một object bất kỳ, nó luôn luôn được tạo…

Read More »

Java – Inner class

Java inner class là class được định nghĩa bên trong class khác. Java inner class có thể được khai báo là private, public, protected, hoặc với truy cập mặc định trong khi class bên ngoài có thể chỉ…

Read More »